De oudercommissie

In eerste instantie is de Oudercommissie er om activiteiten te organiseren die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals het Sinterklaasfeest, kerstfeest, paasfeest, Fancy Fair, Bonte Avond etc. Het meedenken met het dagelijks bestuur over het te volgen beleid van de school is geen taak van de oudercommissie; wel wordt er feedback gegeven aan de medezeggenschapsraad over onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn. De oudercommissie heeft andersom ook recht op informatie om zijn functie zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De oudercommissie heeft verder een adviserende functie naar de school (gevraagd of ongevraagd).

Ongeveer eens per zes weken vergadert de oudercommissie in de avonduren op school. Hier zijn in principe alle oudercommissieleden bij aanwezig, een teamlid en de teamleider. In deze vergadering bespreken we de lopende zaken, plannen en evalueren we de activiteiten. Gedurende een schooljaar zijn er diverse terugkerende evenementen, variërend van grote activiteiten zoals de Bonte Avond en Fancy Fair tot het schenken van koffie tijdens inloop/informatieavonden. Voor alle activiteiten is er een draaiboek die tot richtlijn dient.

In de oudercommissie zijn de ouders van leerlingen vertegenwoordigd die zich betrokken voelen met de school. Een Oudercommissielid levert een positieve bijdrage aan de gang van zaken op school. De betrokkenheid bij de school, het meedoen met en meedenken over diverse activiteiten, meer contact met andere ouders en het team; dit alles draagt bij aan een fijne schooltijd voor de kinderen. Een oudercommissie zal altijd proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen. Heeft u opmerkingen over dingen die wel of niet goed, of anders zouden kunnen, dan horen wij dit graag!

Om lid te worden is er slechts één voorwaarde, uw kind(eren) moeten op onze school zitten. De oudercommissie bestaat gemiddeld uit negen leden. Een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris, een verdere aanvulling van een aantal ouderleden, een vertegenwoordiging uit het team en de teamleider van school.

Elk jaar zijn er, om verschillende redenen, aftredende leden. We proberen dan nieuwe ouders te werven. Wanneer het aanbod van nieuwe leden het aantal aftredende leden overtreft, houden we verkiezingen.

U begrijpt dat wij zijn aangewezen op de vrijwillige inzet van ouders/verzorgers van de leerlingen. Ook zijn wij afhankelijk van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze is vastgesteld op €15,00 per kind. Hiervan bekostigen wij de diverse activiteiten.

De samenstelling van de oudercommissie:

  • Patrick Appeldorn         – Voorzitter
  • Chantal Meijers             – Penningmeester
  • Tessa Oost                     – Secretaresse
  • Robbie Orsel
  • Jan Warrink
  • Mirjam Schiphorst
  • Irene van Goor

Teamleden:

  • Alja Drenth
  • Rika Paalman

Als ouders  vragen hebben aan de OR  kunnen deze ingediend worden via de mail: or@obs-deaanloop.nl of via contactformulier