Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad en zijn belang voor “de Aanloop”

De Medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt alle medewerkers en de ouders van leerlingen van basischool “de Aanloop”. De raad bestaat uit een zogenaamde personeelsgeleding die de medewerkers van “de Aanloop” vertegenwoordigt en een oudergeleding die de ouders vertegenwoordigt. De Medezeggenschapssraad kan zijn vertegenwoordigende rol bij uitstek vervullen omdat hij direct overlegt met de hoogste leiding van de school (de algemeen directeur van stichting OPO). In de medezeggenschap heet dit het bevoegd gezag. Dit overleg is een tweezijdig proces. De MR oefent medezeggenschap uit en de directie peilt wat leeft op de werkvloer en onder de ouders en creëert een (extra) draagvlak voor zijn besluiten. Dit komt de kwaliteit van de besluitvorming ten goede en bevordert de motivatie onder het personeel en de samenwerking met de ouders. Medezeggenschap door de MR is dus in het belang van het personeel en ouders en het goed functioneren van de school. Merk op dat het hierbij gaat over medezeggenschap en niet over zeggenschap. De mogelijkheden en beperkingen van de medezeggenschap van de Medezeggenschap zijn verankerd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS):

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/geldigheidsdatum_29-04-2015

Naast het mogen agenderen van allerlei onderwerpen door de MR en de verplichting van de directie om inzicht te geven in de financiële-, sociale- en algemene onderwijsplannen van “de Aanloop” heeft de raad twee belangrijke bevoegdheden: het adviesrecht en het instemmingsrecht.

• Adviesrecht
De MR heeft er recht op in een vroeg stadium op de hoogte te worden gebracht van
belangrijke beslissingen die de bestuurder wil nemen. In de Wet medezeggenschap op scholen is een lijst van onderwerpen opgenomen waarbij de directeur advies moet vragen aan de raad. Adviesrecht is er bij financieel-, economische en organisatorische onderwerpen en bevat ondermeer het voornemen van het doen van belangrijke investeringen, vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school, aanstelling of ontslag van de schoolleiding enz.
De bestuurder kan dergelijke voorgenomen besluiten pas uitvoeren nadat hij de raad om advies heeft gevraagd. Bij de uitvoering moet hij het advies van raad betrekken. Zoals dat bij adviezen het geval is, kan een advies natuurlijk worden overgenomen, gedeeltelijk worden overgenomen of helemaal niet worden overgenomen. De wetgever heeft dit zo bepaald om duidelijk te maken dat de Medezeggenschapsraad de school niet bestuurt, dat doet de directie. De bestuurder maakt dus beleid en voert dit uit en niet de MR. De raad toetst de voorgenomen besluiten van de bestuurder.
Indien in uitzonderlijke gevallen de directeur het advies naast zich neerlegt, of slechts gedeeltelijk overneemt, dan voorziet de WMS in diverse mogelijkheden om de beslissing van de directie aan te vechten en eventueel terug te draaien.

• Instemmingsrecht
Instemmingsrecht is er bij allerlei regelingen die te maken hebben met bijvoorbeeld verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school, vaststelling of wijziging van een mogelijk schoolreglement, vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders ten behoeve van de school en het onderwijs, vaststelling of wijziging van regels op het gebied van het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid, de vaststelling of wijziging van de voor de school geldende klachtenregeling, belangrijke veranderingen binnen de organisatie, zoals reorganisaties of veranderingen in het schoolformatieplan, enz.
Als het bevoegd gezag een dergelijke regeling wil vaststellen, wijzigen of opheffen kan hij dit pas doen als hij instemming van de MR heeft gekregen. Als de raad weigert in te stemmen met een wijziging of intrekking van zo’n regeling kan de directeur via een procedure bij de zogenaamde commissie van geschillen trachten alsnog instemming aft e dwingen. Echter ook de MR kan naar de commissie voor geschillen als het bevoegd gezag handelt in strijd met de WMS door bijvoorbeeld zo’n regeling af te schaffen zonder de OR eerst te raadplegen.

Als laatste kent de Wet medezeggenschap op scholen nog een belangrijke pijler, namelijk het algemeen informatierecht Medezeggenschapsraad.
De directeur is verplicht bepaalde informatie aan te leveren, zoals voorgeschreven in de WMS.
Daarnaast dient de directeur op verzoek van de MR alle informatie aan te leveren die de raad nodig heeft om zijn taak redelijkerwijze te vervullen.

• Inrichting en werkwijze van de MR van “de Aanloop”
De MR van “de Aanloop” bestaat uit zes leden. Drie leden vertegenwoordigen de personeelsgeleding en drie leden vertegenwoordigen de oudergeleding.
In alle gevallen moeten de leden zijn gekozen middels verkiezingen.
Indien er minder aanmeldingen zijn dan beschikbare zetels, dan worden geen verkiezingen uitgeschreven, maar worden de zetels ingenomen door de personen die zich beschikbaar hebben gesteld.

Evelien Wubbels, voorzitter (leerkracht)
Gerda de Ruiter (leerkracht )
Trea Kamps (leerkracht )
Geert Kost (ouder)
Kim van Middendorp (ouder)
Rik Tiezema (ouder)

De medezeggenschap vergadert op gezette tijden. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, omdat elk lid van de raad in staat moet zijn zonder last en ruggenspraak zijn taken te kunnen vervullen.
Ook de notulen worden om deze redenen nimmer aan derden verstrekt.
Wel dient de raad jaarlijks informatie te verstrekken over de behandelde onderwerpen aan medewerkers en ouders binnen “de Aanloop”.
De raad doet dit door publicatie op de website van de school middels een zogenaamd jaarverslag.
Uiteraard kunnen betrokkenen, zoals personeelsleden en ouders de raad benaderen om bepaalde onderwerpen te agenderen.
De raad kan echter alleen onderwerpen agenderen die een gemeenschappelijk belang betreffen. Individuele zaken kunnen en mogen door de raad niet in behandeling worden genomen.
Individuele onderwerpen kunnen worden besproken met de schoolleiding.
Als bijvoorbeeld meerdere ouders van mening zijn dat er op school veel pestgedrag plaats vindt, dan kunnen de ouders de MR vragen dit onderwerp in behandeling te nemen.
Gaat het echter om het pesten van slechts één enkele leerling dan is dit geen onderwerp dat de raad kan agenderen, maar zal dit met de schoolleiding of betreffende leerkracht moeten worden opgepakt.
Wel is de raad van mening dat elk kind dat gepest wordt er één te veel is.

“De Aanloop” maakt deel uit van het overkoepelend orgaan “Stichting OPO”. Dit staat voor: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn.
Bij OPO zijn meerdere scholen aangesloten. Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad.
Voor al deze scholen is er een overkoepelende raad: de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR).
Vanuit elke onderliggende medezeggenschapsraad zijn de scholen vertegenwoordigt in de GMR.
Deze vertegenwoordiging wordt in de betreffende raad bepaald.
Onderwerpen die meer dan de helft van de scholen binnen stichting OPO aangaan of onderwerpen met een zwaarwegend gemeenschappelijk belang worden door de directie ingediend bij de GMR.
Alle andere onderwerpen worden ingediend bij onderliggende medezeggenschapsraden van de betreffende school.

Voor vragen en opmerkingen is de raad te bereiken via de e-mail: mr@obs-deaanloop.nl of  via contact pagina MR.